Tietosuojaseloste 1 / 5
Julkaistu: 14.12.2020
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI
Henkilötietojen käsittely lumen- ja maanvastaanotto
1. Rekisterinpitäjä
Espoon kaupunki
2. Rekisterin vastuuhenkilö
Esa Rauhala, katupäällikkö
Esa.Rauhala@espoo.fi
3. Rekisterin yhteyshenkilö
Antti Kuosmanen, hankepäällikkö
antti.kuosmanen@espoo.fi
4. Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava
Osoite: PL 12, 02070 Espoon kaupunki
Puh. 09 816 21 (vaihde)
Sähköpostiosoite: tietosuoja@espoo.fi
5. Mihin tarkoitukseen henkilötietoja käsitellään?
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on ajoneuvon tunnistaminen rekisteritunnuksen avulla lumen- ja
maanvastaanottomaksujen laskutusta ja raportointia varten.
Rekisterin tietoja käytetään lumen- ja maankaatopaikoilla liikkuvien ajoneuvojen kulkutapahtumien
seuraamiseen, selvittämiseen ja yksilöintiin.
Rekisterin tietoja käytetään lumen- ja maankaatopaikoilla tapahtuvien ongelmatilanteiden
seuraamiseen, selvittämiseen ja yksilöintiin.
Kameravalvontaa ei käytetä yksittäisen työntekijän tarkkailuun työpaikalla.
Kameravalvontaa ei uloteta viereisten kiinteistöjen alueelle.
Kameravalvontaa ei käytetä käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai
muissa henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa.
Kameravalvontaa on eri toimipaikoissa ja kunkin toimipaikan kameravalvonta muodostaa oman
osarekisterin.
Jos kameravalvontajärjestelmä ei lainkaan tallenna kuvaa tai ääntä, eikä henkilötietoja
muutenkaan kerätä järjestelmän avulla, tietosuojalainsäädäntöä ei sovelleta asiaan. Lain
soveltamisen edellytyksenä on, että henkilötiedot tallennetaan jollekin alustalle.
Tietosuojaseloste 2 / 5
Julkaistu: 14.12.2020
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI
Keskeinen lainsäädäntö:
- EU:n Tietosuoja-asetus 6 artikla, alakohdat 1a, 1b, 1c, 1e
- Tietosuojalaki 1-6 luku (5.12.2018/1050)
- Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
- Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Kuntalaki (410/2015)
6. Mikä on henkilötietojen käsittelyperuste?
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 a-kohta: Rekisteröity on antanut suostumuksensa
henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen
täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c-kohta: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän
lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
7. Mitä tietoja käsitellään?
Ajoneuvon rekisteritunnusta käytetään palveluun rekisteröityneen asiakkaan tunnistamiseen
laskutusta varten.
Asiakkaan rekisteröimiä tietoja käytetään laskutusta varten.
Palvelu tallentaa rekisteröinnin yhteydessä seuraavat tiedot:
Käyttäjän tiedot
- Nimi
- Sähköpostiosoite
Yrityksen tiedot
- Sähköpostiosoite
- Yrityksen Y-tunnus
- Puhelinnumero
- Katuosoite
- Postinumero
Tietosuojaseloste 3 / 5
Julkaistu: 14.12.2020
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI
- Kaupunki
- Maa
Vastuuhenkilön tiedot
- Etunimi
- Sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
Laskutustiedot
- Viite
- Verkkolaskuoperaattori
- OVT-tunnus
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Katuosoite
- Postinumero
- Kaupunki
- Maa
TIETOJEN JULKISUUS JA SALASSAPIDETTÄVYYS:
Tiedot ovat salassa pidettäviä
SALASSAPIDON PERUSTEET:
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
8. Mistä tiedot saadaan?
Henkilötiedot saadaan rekisteröidyn suostumuksella rekisteröintisopimuksen tekemisen
yhteydessä. Lisäksi tietoja voidaan päivittää viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta
tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi.
Tunnistustiedot saadaan järjestelmään kuuluvien kameroiden välittämästä kuva-aineistosta.
Kameralla kuvataan alueen sisääntuloväylää ja ajoneuvojen rekisterinumero tunnistetaan kuvasta.
Tietosuojaseloste 4 / 5
Julkaistu: 14.12.2020
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI
9. Luovutetaanko tai siirretäänkö tietoja kaupungin ulkopuolelle?
Järjestelmätoimittajat Turvakolmio ja Palmia vastaavat mm. asiakas-, käyttäjä- ja
ajoneuvohallinnan, ajoneuvon tunnistamisen, kulunvalvonnan, tietojen taltioinnin ja hallinnan
(kuorman määrä ja sisältö sekä lähtö- ja loppusijoituspaikka), sekä vastaanottotietojen
raportoinnin, laskutuksen ja seurannan hoitamisesta.
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman laillista perustetta.
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa poliisille, mikäli heillä on peruste tietojen
saamiseksi.
10. Siirretäänkö tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle?
Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
11. Kuinka kauan tietoja säilytetään?
Laskutustietoja säilytetään lakisääteisesti 6 vuoden ajan.
Rekisteröinnin yhteydessä annettuja tietoja säilytetään osapuolten sopimussuhteen voimassaolon
ajan.
Työelämän tietosuojalain 17 §:n 2 momentin mukaan tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät
enää ole tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi ja viimeistään vuoden kuluttua
tallentamisen päättymisestä. Hävittämisen osalta on otettava huomioon myös
tietosuojalainsäädännön mukainen tarpeellisuusvaatimus sekä säännökset henkilörekisterin
hävittämisestä. Tallenteen saa kuitenkin lain mukaan säilyttää tämän määräajan jälkeen, jos se on
tarpeen ennen säilyttämisen enimmäismääräajan loppua selvitettäväksi tulleen 2 momentissa
tarkoitetun asian käsittelyn loppuun saattamiseksi tai jos työnantaja tarvitsee tallennetta
työsuhteen päättämisen asianmukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka jos tallenteen
säilyttämiseen on muu erityinen syy.
12. Miten tietoja suojataan?
Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Kameravalvonnassa syntyviä tallenteita saavat käsitellä
vain henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Tietoja käsittelevät tai katselevat työntekijät ovat
salassapito- ja vaitiolovelvollisia. Salassapito- ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös palvelussuhteen
päätyttyä. Tiedot on talletettu keskitetysti lukitussa ja valvotussa konesalissa.
13. Rekisteröidyn oikeudet
Tarkempi ohjeistus tietosuoja-asetuksen mukaisten tietopyyntöjen osoittamisesta:
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asioi_verkossa/Tietosuoja/Asiakkaiden_oikeudet
13.1. Miten voin tarkastaa tietoni?
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjältä jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista.
Rekisterinpitäjän on toimitettava tiedot ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa
kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa
enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä.
Tietosuojaseloste 5 / 5
Julkaistu: 14.12.2020
ESPOON KAUPUNKI • 02070 ESPOON KAUPUNKI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • 02070 ESBO STAD • WWW.ESBO.FI
Jos rekisterinpitäjä ei toteuta toimenpiteitä rekisteröidyn pyynnön perusteella, rekisterinpitäjän
on ilmoitettava viipymättä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta
rekisteröidylle syyt siihen ja kerrottava mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle
ja käyttää muita oikeussuojakeinoja.
Rekisteröidyn pyynnöt ja niihin liittyvät toimenpiteet ovat maksuttomia. Kuitenkin jos
rekisteröidyn pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä
esitetään toistuvasti, rekisterinpitäjä voi joko periä kohtuullisen maksun ottaen huomioon
tietojen tai viestien toimittamisesta tai pyydetyn toimenpiteen toteuttamisesta aiheutuvat
hallinnolliset kustannukset; tai kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.
13.2. Milloin voin vaatia tietojeni oikaisemista?
Sinulla on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat
henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme.
13.3. Milloin voin vaatia tietojeni poistamista
Sinulla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman
aiheetonta viivytystä tietyin edellytyksin. Oikeutta tietojen poistamiseen ei ole, jos lakisääteisen
velvoitteen noudattaminen edellyttää tietojen käsittelyä tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua
koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä
varten. Näissä tapauksissa henkilötiedot hävitetään vasta laissa säädetyn määräajan jälkeen.
13.4. Milloin voin vaatia tietojeni käsittelyn rajoittamista?
Jos sinusta kerätyt eivät pidä paikkaansa, voit vaatia rajoittamaan asiakastietojesi käsittelyä,
kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.
13.5. Valituksen tekeminen
Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet henkilötietojen käsittelyn
olevan tietosuojalainsäädännön vastaista. Voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun
toimistoon: www.tietosuoja.fi